ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Ο Δήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Η εργασία αφορά τις ασφαλίσεις των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Βέροιας για το έτος 2016.


Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βέροιας που βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως με αριθμό 46 και ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού την Τρίτη (ημέρα) 06/10/2015 και ώρα 10:30 μέχρι 11:00 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο δήμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 800,00 €, ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της υπηρεσίας.
Η υπηρεσία της ασφάλισης των μεταφορικών μέσων του Δήμου Βέροιας, θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ: 2331070971 Αρμόδιος υπάλληλος Σαχινίδης Κωνσταντίνος.

Ο Δήμαρχος

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ