ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοινώνεται ότι την 15-06-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 (ώρα λήξης προσφορών ) θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, Βικέλα 4, 3ος Όροφος, πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (συνοπτική διαδικασία), με σύστημα δημοπρασίας ενιαίου ποσοστού έκπτωσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 29 του Ν. 3669/2008, της παρ. 1 του αρ. 83 του Ν. 2362/95, της 2/455654/0026/01 (ΦΕΚ 1066 Β) απόφ. Υπουργού Οικονομικών και της 24985/02 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., για τη ανάθεση σε εργοληπτική επιχείρηση της κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ » Προϋπολογισμού εργασιών 20.000,00 Ευρώ με τον Φ.Π.Α.


Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες από εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν σε οποιαδήποτε τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ καθώς επίσης και για αναλόγου κατηγορίας Επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης συμφωνιών πλαίσιο ή σε συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 143 του Ν4281/2014
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, Βικέλα 4 (1ος Όροφος), Τηλ.2331350605, όπου υπάρχουν και τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  3. ΤΕΧΝIKH ΕΚΘΕΣΗ
  4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
  5. EΣΥ