Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, συμβούλιο ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδίδει με απόφασή του το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών.

Έργο των συμβουλίων ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού».

Η συμμετοχή στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών είναι τιμητική και άμισθη.

Η θητεία των μελών του συμβουλίου ένταξης μεταναστών ακολουθεί τη θητεία της Οικονομικής Επιτροπής

Το ΔΣ του Δήμου Βέροιας με την 456 / 2014 απόφαση Συγκροτεί το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Βέροιας, ως εξής:
1) Χατζηαθανασίου Τηλέμαχος, ως Πρόεδρος, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας.
2) Ακριβόπουλος Λεωνίδας, ως μέλος, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας.
3) Κορωνάς Θεόφιλος, ως μέλος, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας.
4) Κάκαρης Γεώργιος, ως μέλος, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας.
5) Πατσίκας Ζήσης, ως μέλος, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας.
6) Κυρατλίδης Ιορδάνης, ως μέλος, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας.
7) Σουμελίδης Μιχαήλ, ως μέλος, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας.
8) Εκπρόσωπο του συλλόγου μεταναστών «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», που θα ορισθεί απ’ αυτόν.
9) Εκπρόσωπο του συλλόγου μεταναστών «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», που θα ορισθεί απ’ αυτόν.
10) Εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, ως μέλος, που θα ορισθεί απ’ αυτόν.
11) Εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Βέροιας, ως μέλος, που θα ορισθεί απ’ αυτό.