Ο Δήμος Βέροιας, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων, για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση έργου), για το έτος 2017.

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, για το έτος 2017, να υποβάλουν εντός είκοσι ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση (ήτοι έως 23/05/2017), σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, προσκομίζοντας φωτοαντίγραφο του Βεβαίωσης ΜΕΕΠ/ Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων ή του μελετητικού τους πτυχίου τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες έργων ή μελετών, ανάλογα με το πτυχίο που διαθέτουν.

Συνημμένα:
Υπόδειγμα αίτησης ενδιαφερομένων εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
Υπόδειγμα αίτησης ενδιαφερομένων μελετητών Δημοσίων Έργων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης