Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 (παρ.3) και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2  με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, διότι υπάρχει χρονική προθεσμία κατάθεσης απόψεων η 16/7/2017, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 28-6-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Διατύπωση απόψεων επί του τροποποιητικού τεύχους Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Γέφυρα Αδελφών Κούσιου» τέως «Γέφυρα Τριποτάμου στην περιοχή κτηνιατρείου Βέροιας».

Η Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας
 Γκόγκα Ελένη