Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

Θα διεξάγει Δημόσια κλήρωση για την κάλυψη μια (1) θέσης μόνιμου προσωπικού, κλάδου ΥΕ Εργατών Κήπων(χωρίς εμπειρία), της αριθ.1/408Μ/2008 προκήρυξης του Δήμου Βέροιας, σύμφωνα με την αριθ. 602/24-3-2010 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, μεταξύ δύο αιτούντων, λόγω απόλυτης ισοβαθμίας.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 στο Δημαρχείο Βέροιας (Μητροπόλεως 46, Ισόγειο, γραφείο 11, Τμήμα Διοικητικό),
Την κλήρωση θα διενεργήσει η επιτροπή τήρησης της διαδικασίας πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και κατάρτισης των αναμορφωμένων πινάκων της αριθ.1/408Μ/2008 προκήρυξης του Δήμου Βέροιας, αποτελούμενη από τους:

1. Στυλιανό Ασλάνογλου, δημοτικό σύμβουλο Βέροιας, ως Πρόεδρο.
2.Αντώνιο Κινικλή, προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄.
3.Βηθλεέμ Μαυροματίδου, προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής προστασίας Δήμου Βέροιας, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Α΄.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Χαριτίνη Παλαμούτη, υπάλληλος του Δήμου Βέροιας, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄.

Στην κλήρωση κλήθηκαν για να συμμετέχουν και οι δύο (2) ισοψηφούντες για τη θέση κλάδου ΥΕ Εργατών Κήπων(χωρίς εμπειρία), οι οποίοι ισοψήφησαν με 700 μόρια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ