ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ(1) ΘΕΣΗ  ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ(ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ), ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/408Μ/2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ


Σήμερα, την 28η Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα του Δήμου Βέροιας, επί της οδού Μητροπόλεως 46, συνεδρίασε η Επιτροπή τήρησης της διαδικασίας πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και κατάρτισης των αναμορφωμένων πινάκων της αριθ.1/408Μ/2008 προκήρυξης του Δήμου Βέροιας, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Στυλιανό Ασλάνογλου, δημοτικό σύμβουλο Βέροιας, ως Πρόεδρο.
2.Αντώνιο Κινικλή, προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄.
3.Βηθλεέμ Μαυροματίδου, προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής προστασίας  Δήμου Βέροιας, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Α΄.

Στη συνεδρίαση ως Γραμματέας της Επιτροπής παρέστη η υπάλληλος Χαριτίνη Παλαμούτη, υπάλληλος του Δήμου Βέροιας, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄.

Η ανωτέρω Επιτροπή τήρησης της διαδικασίας πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και κατάρτισης των αναμορφωμένων πινάκων της αριθ.1/408Μ/2008 προκήρυξης του Δήμου Βέροιας, συνεδρίασε προκειμένου να καθοριστεί  με κλήρωση η τελική σειρά κατάταξης στον Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων της ανωτέρω προκήρυξης για τη μία (1) θέση κλάδου  ΥΕ Εργατών Κήπων (γενικές θέσεις μη λαμβανομένου υπόψη  του κριτηρίου της εμπειρίας),  λόγω απόλυτης ισοβαθμίας, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία.
     Στους υποψήφιους επιδόθηκαν, τα υπ’ αριθ. 29625/25-08-2017 και 29626/25-08-2017 έγγραφα (με αποδεικτικό επίδοσης), για τον τόπο και την ώρα της κλήρωσης, ώστε να παρευρίσκονται. Οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι, για τους οποίους συμπίπτουν οι μονάδες στα επιμέρους κριτήρια είναι ο ΑΝΘΡΑΚΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ο ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με σύνολο μονάδων 700.
Ενώπιον της Επιτροπής παρευρέθηκαν κατά τη διενέργεια της κλήρωσης οι:
1. ΑΝΘΡΑΚΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και
2. ΠΕΤΡΙΔΗΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ    

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στη διενέργεια της κλήρωσης με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου (χαρτάκια με το ονοματεπώνυμο των ισοψηφούντων)  και ο υποψήφιος που κληρώθηκε, για μία (1) θέση κλάδου  ΥΕ Εργατών Κήπων (γενικές θέσεις μη λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου της εμπειρίας) είναι ο κάτωθι:   ΠΕΤΡΙΔΗΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ  
Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί, στον χώρο ανακοινώσεων καθώς και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας.
Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ               

1 .ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ                   2 . ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΙΝΙΚΛΗΣ                   3 . ΒΗΘΛΕΕΜ  ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ

Αναζήτηση