Περιληπτική ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2017 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Συνημμένα:

ΣΟΧ 3/2017