ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: ‘Ολοκλήρωση κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου’ Προϋπολογισμού: 3.400.000,00 € με ΦΠΑ , Χρηματοδότηση: από Δωρεά Αδελφών Κούσιου + ΣΑΤΑ, με κωδικό ΚΑ30/7326.026.

Ο Δήμος Βέροιας, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: Ολοκλήρωση κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου, προϋπολογισμού 3.400.000,00€ με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για την τάξη 3η και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. Το έργο θα εκτελεστεί στον Δήμο Βέροιας.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 221 του του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός