Ο Δήμος Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει στη κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των αντίστοιχων δημοσίων συμβάσεων, μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, όπως καθορίζεται ειδικότερα στις παραγράφους 5 & 6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για το έτος 2019

Καλεί

τους υποψήφιους αναδόχους, που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου Βέροιας σε μία ή περισσότερες κατηγορίες έργων ή μελετών ή Τεχνικών Υπηρεσιών να υποβάλουν σχετική Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση (οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα και στις οποίες αναγράφεται υποχρεωτικά και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ), στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση : Μητροπόλεως 46, 59132 Βέροια, Γραφείο: Πρωτοκόλλου, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2331350584 ).

Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής :

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016»

είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων 105 & 106 του ν. 3669/2008 (πρώην Νομαρχιακών Μητρώων) ή Μελετητικό Πτυχίο ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, το οποίο να είναι σε ισχύ. 

παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

 Συνημμένα

Αιτήσεις Συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση