ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: ‘Ολοκλήρωση κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου’

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: ‘Ολοκλήρωση κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου’ Προϋπολογισμού: 3.400.000,00 € με ΦΠΑ , Χρηματοδότηση: από Δωρεά Αδελφών Κούσιου + ΣΑΤΑ, με κωδικό ΚΑ30/7326.026.

Ο Δήμος Βέροιας, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: Ολοκλήρωση κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου, προϋπολογισμού 3.400.000,00€ με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για την τάξη 3η και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. Το έργο θα εκτελεστεί στον Δήμο Βέροιας.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 221 του του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων ηλικίας (18-24 ετών)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΣ 31/10/2017


Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΠΒΕ), ως συνδικαιούχοι, έχουν αναλάβει την υλοποίηση την υλοποίηση της Πράξης «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», η οποία είναι ενταγμένη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Περισσότερα...

Αναζήτηση