ΑνακοινώσειςΣημαντικές ανακοινώσεις του Δήμου Βέροιας

 Ανακοινώσεις Δελτία τύπου Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Διαβουλεύσεις Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Δ.Σ. Αποφάσεις Οικ. Επιτρ. Αποφάσεις Ε.Π. Ζωής Αποφάσεις Δ. Κοιν. Βέροιας

Κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων (βάσει της παρ.5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018 (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)

Περισσότερα...

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: ‘Ολοκλήρωση κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου’

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: ‘Ολοκλήρωση κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου’ Προϋπολογισμού: 3.400.000,00 € με ΦΠΑ , Χρηματοδότηση: από Δωρεά Αδελφών Κούσιου + ΣΑΤΑ, με κωδικό ΚΑ30/7326.026.

Ο Δήμος Βέροιας, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: Ολοκλήρωση κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου, προϋπολογισμού 3.400.000,00€ με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για την τάξη 3η και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. Το έργο θα εκτελεστεί στον Δήμο Βέροιας.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 221 του του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αναζήτηση