Δελτία ΤύπουΔήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και του άρθρου 79 του ανωτέρω Νόμου, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν οι παρ. 1 και 2  με την παρ. 16 άρθρου 6 του Ν.4071/2012, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, την 20-11-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1:
Διατύπωση γνώμης για την κίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης του με αριθ. 61 αγροτεμαχίου του συνοικισμού Ταγαροχωρίου Οριστικής Διανομής 1939 εκτάσεως 28.687 τ.μ. στη θέση Κεφαλάρι.

ΘΕΜΑ 2:
Γνωμοδότηση για μετονομασία οδού Ευτυχίας της Βέροιας σε οδό Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

ΘΕΜΑ 3:
Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στην εταιρεία «ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ Κ. – ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ Α. Ο.Ε.» για το που λειτουργεί στην οδό Κεντρικής 111 στη Βέροια.

Αναζήτηση