ΔιαβουλεύσειςΠάρτε μέρος - η γνώμη σας μετράει!

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 336/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε Τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 22-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα
Διατύπωση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση και την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της υπ’ αριθ. οικ: 100800/27-01-2006 απόφασης Ε.Π.Ο. της ΕΥΠΕ της «Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» στον Τριπόταμο του Δ. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, (υποκατηγορία Α2 – ομάδα 10η – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 08)», Φορέας του έργου: «Δ.Ε.Η. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.»Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα,  οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο  Πρόεδρος
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Κωνσταντίνος  Βοργιαζίδης

Αναζήτηση