ΔιαβουλεύσειςΠάρτε μέρος - η γνώμη σας μετράει!

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 336/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε Τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 11-12-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, το εξής:

Θέμα
Διατύπωση απόψεων επί της Επικαιροποίησης -Τροποποίησης απόφασης Δ.Σ για τον Καθορισμό Χώρων Προβολής  Υπαίθριας  Διαφήμισης στο Δήμο Βέροιας.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Ο  Πρόεδρος
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Κωνσταντίνος  Βοργιαζίδης

Αναζήτηση