Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του με αρ. 2221 αγροτεμάχιου οριστικής Διανομής 1931, εμβαδού Ε=1.662,22τ.μ. της Κοινότητας Βεροίας για είκοσι (20) χρόνια.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 19 Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που ορίστηκε με την αριθ. 8/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους που καταρτίστηκαν με την αριθ. 66/2020 απόφαση τουΔημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας,και ώρα: 10:00–11:00.
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 50,00€/στρέμμα.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουντα δικαιολογητικά που μνημονεύονται στο άρθρο 21 της Λεπτομερούς διακήρυξης.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για είκοσι(20)χρόνια.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα δημοσιευθεί σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της λεπτομερούς διακήρυξης από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος όροφος και στα τηλ. 2331350611 - 621 - 589 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:

1. Διακήρυξη
2. Περίληψη

Αναζήτηση