Ο Δήμαρχος Βέροιας

Διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση πέντε (5) δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Πατρίδας , η οποία θα γίνει στις 23 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 έως 14:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καταρτίσθηκαν με την αριθ.657/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας και αναλυτικά όπως παρακάτω:


1. 9:30-10:30 το αριθμ. 517 αγροτεμάχιο έκτασης 3.188 τ.μ.
2. 10:30-11:30 το αριθμ.495 αγροτεμάχιο έκτασης 17.000 τ.μ.
3. 11:30-12:30 το αριθμ. 569 αγροτεμάχιο έκτασης 8.375 τ.μ.
4. 12:30-13:30 το αριθμ. 1051 αγροτεμάχιο έκτασης 8.375τ.μ.
5. 13:30-14:30 τμήμα του αριθμ. 1039 αγροτεμαχίου έκτασης 4.000 τ.μ. (από τη συνολική έκταση των 40.750τ.μ.).
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 20,00 €/στρέμμα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών συμμετοχής που μνημονεύονται στο άρθρο 18 της Λεπτομερούς Διακήρυξης και εγγύηση για την συμμετοχή τους στη δημοπρασία και συγκεκριμένα το ποσό των 100,00 Ευρώ για κάθε
ένα αγροτεμάχιο ξεχωριστά, σε γραμμάτιο του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για (4) τέσσερα χρόνια.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα δημοσιευθεί σε δυο ημερήσιες εφημερίδες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας , στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
Βέροιας, στο κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Δοβρά και Τ.Κ. Πατρίδας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της περίληψης και λεπτομερούς διακήρυξης και από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος όροφος και
στα τηλ. 2331350589-50559 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ