Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Αγ. Μαρίνας του Δήμου Βέροιας, και συγκεκριμένα:
1. Το με αριθμό 8 αγροτεμάχιο Ο.Δ. 1931 αγροκτήματος Αγ. Μαρίνας, εμβαδού 26.500 τ.μ.
2. Το με αριθμό 557α αγροτεμάχιο Συμπληρωματικής Διανομής 1971 αγροκτήματος Αγ. Μαρίνας εμβαδού 3.000 τ.μ.


Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που ορίστηκε με την αριθ. 782/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους που καταρτίστηκαν με την αριθ. 233/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Βέροιας αναλυτικά όπως παρακάτω:
1. 10:00-11:00 το με αριθμό 8 αγροτεμάχιο, εμβαδού 26.500 τ.μ.
2. 11:00-12:00 το με αριθμό 557α αγροτεμάχιο, εμβαδού 3.000 τ.μ.
Ως μέση τιμή ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 43,20 €/στρέμμα αντίστοιχα και για τα δύο αγροτεμάχια.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν, όλα τα δικαιολογητικά που μνημονεύονται στο άρθρο 21 της Λεπτομερούς Διακήρυξης και συγκεκριμένα :
1. α) Για το αρ. 8 αγροτεμάχιο εγγυητική συμμετοχής το ποσό των 114,48 €,
β) Για το αρ. 557α αγροτεμάχιο εγγυητική συμμετοχής το ποσό των 12,96€ σε γραμμάτιο του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, 2. Φορολογική ενημερότητα από τον Δήμο Βέροιας, 3. Φορολογική ενημερότητα από τη Δ.Ο.Υ. και 4. Ενημερότητα από τη ΔΕΥΑΒ Βεροίας.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δεκαοκτώ (18) χρόνια.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα δημοσιευθεί σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και στο κατάστημα της Τ.Κ. Αγ. Μαρίνας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της λεπτομερούς διακήρυξης από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος όροφος και στα τηλ. 2331350589-50611 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναζήτηση