Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Υπηρεσίας Κοινής Επιστολικής Αλληλογραφίας Με Φακέλους Προπληρωμένου Τέλους και Ταχυμεταφοράς Εγγράφων –Δεμάτων»

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους προπληρωμένου τέλους και ταχυμεταφοράς εγγράφων -δεμάτων, προϋπολογισμού 25.553,21 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αναζήτηση