Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Τ.Κ. Τριλόφου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Τριλόφου εντός του οικισμού στο Ο.Τ. 26 Αρ. Οικ. (132) εμβαδού 632,00 τ.μ. με κτίσμα εντός αυτού εμβαδού 25,20 τ.μ. Με την υπ αριθμ. 184/7-08-1989 εκδόθηκε οικοδομική άδεια στο Ο.Τ. 26 με τίτλο Κοινοτικό αναψυκτήριο Εμβαδού=25,20 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 25 Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00–11:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών που ορίστηκε με την αριθ. 50/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καταρτίστηκαν με την αριθ. 101/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 70,00 €.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν, εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών που μνημονεύονται στο άρθρο 6 της Λεπτομερούς διακήρυξης και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία ποσού 100,00 €, σε γραμμάτιο του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) χρόνια.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα δημοσιευθεί σε δυο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού. Η περίληψη και η λεπτομερής διακήρυξη θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Βέροιας και στο κατάστημα της Τ.Κ. Τριλόφου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της λεπτομερούς διακήρυξης από το τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, στη διεύθυνση Βικέλα 4, γραφείο 7, 3ος όροφος και στα τηλ. 2331350589-50611 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Λεπτομερής Διακήρυξη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ