Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων - δεμάτων ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.071,50€ (χωρίς ΦΠΑ), 2.568,66 (με ΦΠΑ 24%) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31/12/2017 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας ΟΜΑΔΑ Β'.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 242/21-2-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Για τη σύνταξη της προσφοράς τους οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν το επισυναπτόμενο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59100, μέχρι και την Τρίτη 16η Μαϊου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου μετά την αξιολόγηση των προσφορών. Πριν την κατακύρωση ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο.
Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
- στην περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) οι διαχειριστές αυτών,
- στην περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επίσης προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, ο μειοδότης πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, με την οποία θα πιστοποιείται ότι είναι κάτοχος γενικής άδειας για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή απόφαση της ΕΕΤΤ στην οποία υπάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειάς του.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Βέροιας (Γραφείο Προμηθειών, Μητροπόλεως 46, ισόγειο, τηλ.: 2331350582), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8.00 πμ. – 15.00 μμ.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών


Ασλάνογλου Στυλιανός

Συνημμένα:

1. Μελέτη- Ενδεικτικός προϋπολογισμός
2. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Αναζήτηση