Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας κοπής αγριόχορτων Δ.Ε.Βέροιας, προϋπολογισμού 39.911,51 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1.Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Βέροιας
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Μητροπόλεως 55
Ταχ.Κωδ.:59132
Τηλ.:23313 50606
Telefax: 23313 50590
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα:www.veria.gr
Κωδικός NUTS: GR121

2.Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας στη διεύθυνση διαδικτύου www.veria.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Πρασίνου-Δασών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3.Κωδικός CPV: 77312000-0

4.Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: GR121

5.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Κοπή αγριόχορτων σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Βέροιας

6.Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7.Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Οι υπηρεσίες θα παρέχονται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 30-9-2017 ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 30-3-2017 σχετική μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.
Η κοπή αγριόχορτων θα γίνει ύστερα από παραγγελία της αρμόδιας για την παρακολούθηση της σύμβασης υπηρεσίας και εφόσον ολοκληρωθεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία λήξης της σύμβασης, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει λήξει με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου.
8.Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση γεωτεχνικής εργασίας (πρασίνου), όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ή που βάσει του καταστατικού τους ασκούν τέτοια δραστηριότητα. Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι των δημοπρατούμενων υπηρεσιών πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την άρτια εκτέλεση της εργασίας.
Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους άδεια άσκησης επαγγέλματος διπλωματούχου Γεωτεχνικού ή Τεχνικού από το ΓΕΩΤΕΕ ή ΤΕΕ αντίστοιχα, σε ισχύ κατά την ηµέρα του διαγωνισµού , καθώς και κατάλογο εκτέλεσης έργων πρασίνου της τελευταίας διετίας με σχετικές βεβαιώσεις περί εκτέλεσης τους από τους αντίστοιχους εργοδότες.
Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

9.Υποδιαίρεση σε τμήματα: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών.

10.Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, Δ/νση Μητροπόλεως 55, 4ος όροφος, την 29η του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Δευτέρα, από την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή διαγωνισμού, ενώπιον της οποίας θα κατατίθενται οι προσφορές. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30 π.μ. και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης από την Επιτροπή διαγωνισμού.
Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.

11.Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

12.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

13.Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 35.6279.001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 210/2017 (ΑΔΑ: 638ΚΩ9Ο-ΘΓ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης και η δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 329/ 13-04-2017.

14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

15. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.veria.gr.

Μ.Ε.Δ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Καθαριότητας -Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος -
Πολιτικής Προστασίας και Ζωικής Παραγωγής -
Περίθαλψης & Προστασίας Αδέσποτων Ζώων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα:

1. Περίληψη διακήρυξης κοπής αγριόχορτων ΔΕ ΒΕΡΟΙΑΣ 2017 με ΑΔΑ
2. Τεχνική περιγραφή Κοπή Αγριόχορτων Βέροιας 2017

Αναζήτηση