Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου και δύο κλειστών φορτηγών (τύπου van) προϋπολογισμού δαπάνης 57.000,00€ (με ΦΠA).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 στο Δημαρχείο Βέροιας που βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως 46 στο γραφείο Προμηθειών (γραφείο 2), στις 15/06/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Προμηθειών του Δήμου.
Εάν ο διαγωνισμός δε διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά είτε για κάθε ομάδα χωριστά είτε και για τις δύο ομάδες.
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο (γρ.2) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Α. Μιζαντζίδου, τηλ.: 2331350616). Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στη διεύθυνση διαδικτύου :veria.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Συνημμένα:

1. Διακήρυξη
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
4. Έντυπο Προσφοράς

Αναζήτηση