Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΦΗΚΙΑΣ»

1.    Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΦΗΚΙΑΣ» με προϋπολογισμό μελέτης 30.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων Οικοδομικών ή Οδοποιίας με προϋπολογισμό 24.193,55€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

2.    Ταξινόμηση έργου κατά CPV:[45233260-9]-Κατασκευαστικές Εργασίες για πεζοδρόμους.

3.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria. gr) είτε να παραλάβουν αυτά όπως και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από τα  γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βικέλα 4 από την κ. Τζαρμάδου Αθηνά τηλ. επικοινωνίας 2331350520 αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται  μέχρι μια ημέρα πριν την διενέργεια του διαγωνισμού , δηλαδή έως την Τρίτη 08/01/2019.

4.    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 09/01/2019 και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας στο ισόγειο οδός Βικέλα 4, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

5.    Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί του προϋπολογισμού της μελέτης  σε  έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 125, του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).

6.    Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς ήτοι:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
Α. Εγγεγραμμένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά ή Οδοποιίας καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας και τάξης πτυχίου.
Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.)  του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με τα δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

7.     Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  

8.    Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ με Κ.Α. 30/7324.002. Το έργο υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις και προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

9.    Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90)  ημερολογιακές ημέρες.

10.    Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας ( άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/16)

11.    Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα:

  1. Τεχνική Περιγραφή
  2. Διακήρυξη
  3. Προϋπολογισμός
  4. Προκήρυξη
  5. Τιμολόγιο
  6. Οικονομική προσφορά
  7. Ε.Σ.Υ.
  8. ΤΕΥΔ

Αναζήτηση