Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων Δήμου Βέροιας», εκτιμώμενης αξίας 85.609,60 € (συμ/νου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV προμήθειας: 34430000-0.

 

Το προσφερόμενο σύστημα θα αποτελείται από 28 ποδήλατα δημόσιας χρήσης για κίνηση σε αστικό ιστό, 42 ηλεκτρονικές θέσεις ασφάλισης των παραπάνω ποδηλάτων κατανεμημένες σε 4 σταθμούς μίσθωσης και Λογισμικό διαχείρισης του όλου συστήματος.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑ 2018ΕΠ00810103. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 64.7135.003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Βέροιας.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΕΣΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο πρώτο υποέργο της Πράξης : «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων Δήμου Βέροιας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4156/24-7-2018 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5030259. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης την 14/01/2019 και ώρα 8:00 και καταληκτική ημερομηνία την 11/02/2019 και ώρα 15:00 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την την 18/ 18/02/2019 2/2019 και ώρα 10:00 και ώρα 10:00 και ώρα 10:00 και ώρα 10:00 και ώρα 10:00 και ώρα 10:00 και ώρα 10:00 και ώρα 10:00 . Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της προμήθειας. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 1.380,80 ευρώ.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βέροιας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Ε. Γκαραβέλη, τηλ.: 2331350582, fax: 2331350515) , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ελεύθερη, άμεση και πλήρη & δωρεάν πρόσβαση στη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού παρέχεται από την ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας στην διεύθυνση http://www.veria.gr., καθώς και από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.4 της αναλυτικής διακήρυξης.

Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις επί των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σχετικές απαντήσεις επί των αιτημάτων παρέχονται με τον ίδιο τρόπο.

Ο Αντιδήμαρχος
Ασλάνογλου Στυλιανός

Συνημμένα:

  1. Τεχνικές Προδιαγραφές
  2. Περίληψη Διακήρυξης
  3. Αναλυτική Διακήρυξη
  4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
  5. Πίνακας Συμμόρφωσης (pdf)
  6. Πίνακας Συμμόρφωσης (doc)
  7. ΤΕΥΔ (doc)