Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ» προϋπολογισμού  80.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας.

Περισσότερα...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη Βελτίωσης Αστικής Κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

Περισσότερα...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε»

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Βέροιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης των τιμών του προϋπολογισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου«Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.», προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Περισσότερα...

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας»

1.Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» προϋπολογισμού  250.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας.

Περισσότερα...

Αναζήτηση