Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας»

1.Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» προϋπολογισμού  250.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας.

Περισσότερα...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας – ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας – ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00€ (με ΦΠA).

Περισσότερα...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ.316»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Ο.Τ. 316» με προϋπολογισμό μελέτης 14.160,00 €  (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων Οικοδομικών με προϋπολογισμό 11.419,07€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ανανέωσης αδειών χρήσης λογισμικού

Ο Δήμος μας προτίθεται να αναθέσει σε ανάδοχο την προμήθεια "Ανανέωση και αναβάθμιση αδειών χρήσης υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού (Ανανέωση αδειών χρήσης εφαρμογής λογισμικού Antivirus και Antispyware – Αντιϊκού και Αντικατασκοπευτικού)" για τις ανάγκες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 557/10-08-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 55, Τ.Κ. 59100, μέχρι και την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

Γεωργιάδου Μαρούλα

 

Μελέτη - Προϋπολογισμός

Αναζήτηση