Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ» με προϋπολογισμό μελέτης 14.155,00 €  (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων Οικοδομικών με προϋπολογισμό 11.415,19€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

Περισσότερα...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Διαγράμμιση Οδών και Διαβάσεων»

Ο Δήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας Η/Υ και περιφερειακών συσκευών

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.700,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 8.308,00 (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.  

Περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. ΑΠ. Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ, Δ.Ε ΒΕΡΓΙΝΑΣ, Δ.Ε ΔΟΒΡΑ ΚΑΙ Δ.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ» με προϋπολογισμό μελέτης 145.300,00€ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας με προϋπολογισμό 117.177,42 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε Απρόβλεπτα, Απολογιστικά, Αναθεώρηση).

Περισσότερα...

Αναζήτηση