Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Προμήθεια αλατιέρας για τοποθέτηση σε φορτηγό

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας αλατιέρας για τοποθέτηση σε φορτηγό, προϋπολογισμού 35.960,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α.

Περισσότερα...

Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ»

Ο Δήμος Βέροιας διακηρύττει ότι την 23η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Βέροιας, Βικέλα 4, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

Περισσότερα...

Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος συστάδων δασών του Δήμου Βέροιας

Ο Δήμαρχος Βέροιας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Μητροπόλεως 46) στις 13/4/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του λήμματος συστάδων δασών του Δήμου Βέροιας, για το διαχειριστικό έτος 2016. Η δημοπρασία αφορά τις συστάδες:

Περισσότερα...

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, εντύπων υπηρεσιών και εκτυπώσεων

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων, εντύπων υπηρεσιών και εκτυπώσεων» προϋπολογισμού δαπάνης 26.599,00€ (με ΦΠA)

Αναζήτηση