Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας αναλώσιμων υλικών γραφείου

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων υλικών (μελάνια, γραφίτες κλπ) για τους εκτυπωτές και τα φαξ του Δήμου Βέροιας και τους εκτυπωτές του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.930,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 3.362,88 € (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας Εφαρμογής Λογισμικού Σχεδίασης

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας Εφαρμογής Λογισμικού Σχεδίασης με την βοήθεια Η/Υ προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.072,58 € (χωρίς ΦΠΑ), 11.250,00 € (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας Η/Υ και περιφερειακών συσκευών

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.700,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 8.308,00 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», προϋπολογισθείσας δαπάνης 92.590,93€ χωρίς ΦΠΑ (114.812,75 με ΦΠΑ 24%). CPV:39830000-9.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Περισσότερα...

Αναζήτηση