Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για το έτος 2018»

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για το έτος 2018», ενδεικτικού προϋπολογισμού 208.675.63€ χωρίς ΦΠΑ (238.135,88€ με ΦΠΑ 13% και 24% κατά περίπτωση). CPV: 15000000-8.

Περισσότερα...

Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Εργασίες για την μεταστέγαση του μουσικού σχολείου στο πρώην στρατόπεδο Αγ. Βαρβάρας»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ» με προϋπολογισμό μελέτης 212.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των απολογιστικών της αναθεώρησης και Φ.Π.Α 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οικοδομικών με προϋπολογισμό 169.172,98 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα και απολογιστικά).

Περισσότερα...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Βέροιας

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Βέροιας σχολ. Έτους 2017-2018 προϋπολογισμού δαπάνης 74.023,04€ (με ΦΠA). 

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΣΔΑΕΚ

 

Ο Δήμος Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών στον Δήμο Βέροιας, για τη  συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ‘Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια’: Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) και Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα(ΣΔΑΕΚ)»

Περισσότερα...

Αναζήτηση