Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας εξυπηρετητή (Server)

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση Προμήθειας εξυπηρετητή (Server),προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.983,87€ (χωρίς ΦΠΑ), 3.700,00€ (με ΦΠΑ 24%) και σας καλεί να καταθέσετε σχετική προσφορά (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών (η οποία περιλαμβάνεικαι ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας).

Περισσότερα...

Αναζήτηση