Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς τεχνικού συμβούλου για την ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας

Ο Δήμος μας προτίθεται να σας αναθέσει την υπηρεσία: ‘Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για το έργο Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου’ με αριθμό μελέτης 105/2018 ως βασικός μελετητής του ανωτέρου έργου. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΔΝΣβ/92783/π.ε./ΦΝ 466 απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση.

Περισσότερα...

Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης γέφυρας τάφρου Α5

Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΑΦΡΟΥ Α5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ».
Προϋπολογισμού :15.000,00 με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΑΦΡΟΥ Α5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 15.000,00 με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και τάξη πτυχίου Α1 και άνω. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Βέροιας.

Περισσότερα...

Περίληψη Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Δοβρα»

Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ»

1. Με προϋπολογισμό μελέτης 44.215,33 € (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων Οικοδομικών με προϋπολογισμό 35.657,52€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

Περισσότερα...

Περίληψη Διακήρυξης Διαπλάτυνσης οδού Πιερίων απο οδο Μανδηλαδά έως οδό Απόλλωνος

12. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ» προϋπολογισμού 282.258,06 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας

Περισσότερα...

Αναζήτηση