Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Περίληψη προκήρυξης για την πρόσληψη καλλιτεχνικού Διευθυντή στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας Νικόλαος Μαυροκεφαλίδης,  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Π.Ε ή Τ.Ε ή Δ.Ε επί θητεία με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για διάστημα τριών (3) ετών.

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς τεχνικού συμβούλου για την ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας

Ο Δήμος μας προτίθεται να σας αναθέσει την υπηρεσία: ‘Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για το έργο Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου’ με αριθμό μελέτης 105/2018 ως βασικός μελετητής του ανωτέρου έργου. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΔΝΣβ/92783/π.ε./ΦΝ 466 απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση.

Περισσότερα...

Αναζήτηση