Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ανακοίνωση Διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΒΕΡΟΙΑΣ»

Ο Δήμος Βέροιας κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ ) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού,προϋπολογισθείσας δαπάνης3.847,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 4.770,28 €(με ΦΠΑ 24%) και σας καλεί να καταθέσετε σχετική προσφορά (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφώνκαι τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας. Μαζί με την προσφορά να προσκομιστούν και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την τεχνική έκθεση.

Περισσότερα...

Διακήρυξη για την διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου

 Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ)» με προϋπολογισμό μελέτης 63.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 50.806,45€ δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπηρεσίας φύλαξης ανελκυστήρα πάρκου Αγίων Αναργύρων

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας φύλαξης ανελκυστήρα πάρκου Αγίων Αναργύρων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.300,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 22.692,00 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας.

Περισσότερα...

Αναζήτηση