Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Διακήρυξη Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΠ ΠΑΥΛΟΥ» προϋπολογισμού 79925,19 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24% Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οικοδομικών

Περισσότερα...

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμου για τον ελεγχο & πιστοποίηση ηλ. εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας : «Εκπόνηση ελέγχου, επανελέγχου και πιστοποίησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βέροιας» με προϋπολογισμό μελέτης 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α).

Περισσότερα...

Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Επέκταση Νεκροταφείου Κουμαριάς»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ» με προϋπολογισμό μελέτης 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων Οικοδομικών με προϋπολογισμό 16.128,69€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

Περισσότερα...

Πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων ΔΕ Απ. Παύλου»

Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ»
Προϋπολογισμού :79925,19 με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΑΠ Παύλου» προϋπολογισμού 79925,19 με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξη πτυχίου Α1και άνω. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Βέροιας.

Περισσότερα...

Αναζήτηση