Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων ΔΕ Απ. Παύλου»

Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ»
Προϋπολογισμού :79925,19 με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΑΠ Παύλου» προϋπολογισμού 79925,19 με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξη πτυχίου Α1και άνω. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Βέροιας.

Περισσότερα...

Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Αντιστηρίξεις Οδών»

Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ»
Προϋπολογισμού :105.000,00 με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση: ΥΠΕΣ

Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412.2016 για την εκτέλεση του έργου «Αντιστηρίξεις Οδών» προϋπολογισμού 105.000,00 με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και τάξη πτυχίου Α1 και άνω. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Βέροιας.

Περισσότερα...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Εργασίες Διαμόρφωσης - Οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στη ΤΚ Πατρίδας»

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗ ΤΚ ΠΑΤΡΙΔΑΣ» με προϋπολογισμό μελέτης 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων
Οικοδομικών με προϋπολογισμό 8064,23€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

Περισσότερα...

Πρόθεση δημοπράτησης του έργου «Επέκταση νεκροταφείου Κουμαριάς»

Ο Δήμος Βέροιας προτίθετε να προκηρύξει συνοπρικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 20.000,00 με ΦΠΑ για έργα κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξη πτυχίου Α1 και άνω. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Βέροιας στην ΤΚ Κουμαριάς. 

Περισσότερα...

Αναζήτηση