Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 26-4-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο :
Έγκριση ή μη Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2017.(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)(Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης)

ΘΕΜΑ 2ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος Δ.Βέροιας, έτους 2017.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο :
Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο :
Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης Β΄ σταδίου του Δ.Βέροιας στα πλαίσια πρόσκλησης της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο :
Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο :
Έγκριση ή μη α) σύναψης μνημονίου συνεργασίας Δ.Βέροιας, Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δ.Βέροιας και Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο :
Έγκριση ή μη α) σύναψης συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βέροιας και Ηρωικής Πόλεως Νάουσας για την διαχείριση των αδεσπότων ζώων συντροφιάς και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του.(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο :
Έγκριση ή μη λογαριασμών εκκαθάρισης της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» και απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο :
Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψή τους ως υδρονομείς άρδευσης σε Τ.Κ. του Δήμου.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης του υπ’ αριθ. 14 καταστήματος της Α΄ Στάθμης της Δημοτικής Αγοράς.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την Δ΄ Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου έτους 2016, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 31/12/2016.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού  για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια στεφανιών καταθέσεων.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια σημαιών.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Φίλιππος Βέροιας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για δράση τουριστικής προβολής(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο :
Έγκριση ή μη ανάκλησης των υπ’ αριθ. 185 και 186/2017 αποφάσεων του Δ.Σ.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες για τη μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο πρώην στρατόπεδο Αγίας Βαρβάρας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αμμοχαλικόστρωση-συντήρηση αγροτικών δρόμων».(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο :
Έγκριση ή μη ορισμού επιτροπής επανελέγχου χαρακτηρισμού εδαφών του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο :
Έγκριση ή μη μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας α) Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας-ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων, β) Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και γ) Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων κατεύθυνσης, σήμανσης και ανάδειξης περιοχών, αξιοθεάτων και μνημείων.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες για τη μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο πρώην στρατόπεδο Αγίας Βαρβάρας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο :
Έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης προμηθειών ηλεκτρομηχανολογικού υλικού.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (Βυθιζόμενες μπάρες, σηματοδότες, σιντριβάνια, μεγαφωνικές κλπ.)»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Κ. Βέροιας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τουαλετών 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο :
Έγκριση ή μη α) 1ου Α.Π.Ε., β) 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., γ) διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών και δ) διαχείρισης της  επί-έλασσον δαπάνης του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Ανδρέα Ταγκαλίδη(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο :
Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον φορέα «ΑΣ ΗΜΑΘΙΑ 2012», β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο :
Έγκριση ή μη α) μετάβασης Δημάρχου στην Αυστρία, β) εξόδων μετακίνησης,  γ) δαπάνης και δ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 39ο :
Έγκριση ή μη α) μετάβασης αντιδημάρχου στην Κίνα, β) εξόδων μετακίνησης,  γ) δαπάνης και δ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 40ο :
Έγκριση ή μη α) προγράμματος εκδηλώσεων μνήμης και απόδοσης τιμής στους εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους πατριωτών της Τ.Κ. Πατρίδας, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 41ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με το πολιτιστικό κέντρο εργαζομένων ΟΤΕ Βέροιας, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) παραχώρησης της χρήσης της πλατείας Ελιάς(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 42ο:
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με το Λύκειο των Ελληνίδων-Παράρτημα Βέροιας, β) δαπάνης, και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 43ο :
Έγκριση ή μη ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη πληρωμής δαπανών(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 44ο :
Επί αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ.Γεωργίου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 45ο :
Επί αιτήματος του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 46ο :
Επί αιτήματος της Κ.Ν.Ε. για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 47ο :
Επί αιτήματος της Λέσχης Αυτοκινήτων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 48ο :
Επί αιτήματος του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου «ΚΟΠΑΝΟΣ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου(Εισηγητικό)

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση