Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 11-10-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο :
Έγκριση ή μη α) μεταφοράς μέρους των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου στην Τ.τ.Ε., β) δημιουργίας λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 45/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας, περί τροποποίησης της επιχορήγησης της Κ.Ε.Π.Α. από τον Δ.Βέροιας για συμμετοχή του στο αρχικό κεφάλαιο του 2017 και για λειτουργικές της δαπάνες.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (15η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο :
Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020, β) μελέτης και τευχών της πράξης «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας», γ) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή της παραπάνω Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο :
Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου και Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020, β) μελέτης και τευχών της πράξης «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου και Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας», γ) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή της παραπάνω Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο :
Επί αιτήματος του αντιστρατήγου εν αποστρατεία Ν.Σαμψών για την τοποθέτηση τιμητικής πλάκας στο δημοτικό σχολείο (περίφραξη) της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο :
Απονομή τιμητικών διακρίσεων στα πλαίσια εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο :
Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δ.Βέροιας στο Δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων», β) ορισμού εκπροσώπου στη Γ.Σ. του Δικτύου και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 135/2017 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 135/2017 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση ή μη πρόσληψης ασκούμενου δικηγόρου για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης στον Δ.Βέροιας(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο :
Έγκριση ή μη αύξησης ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δήμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης διεθνούς διημερίδας του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο «Πρωτοβουλία για το Παιδί»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της απελευθέρωσης της Βέροιας(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο :
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για δράσεις τουριστικής προβολής του Δ.Βέροιας(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο :
Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 120/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά των α) Θ.Μελιόπουλου, β) Ι.Κοσιανίδη, γ) Α.Παπαγιάννη και δ) Θ.Λαγόπουλου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο :
Έγκριση ή μη της επικαιροποιημένης μελέτης της υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης Πανοράματος»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Βεροίας στο Ο.Τ.631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βεροίας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια».(Εισηγητικό)(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε. (2016)».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών στον Δήμο Βέροιας για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ‘Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια’: Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) και Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, εκταφής, κλπ στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή Αγριόχορτων ΔΕ. Αποστόλου Παύλου»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή Αγριόχορτων ΔΕ. Δοβρά»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή Αγριόχορτων ΔΕ. Μακεδονίδος & Βεργίνας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο :
Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας φύλαξης του χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο :
Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Λειτουργικού Συστήματος Windows Server 2012 R2».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο :
Έγκριση ή μη α) δαπάνης για τη φιλοξενία αντιπροσωπείας του  Δήμου Τσάρσκυ (Τσάρσκογε) Σέλο-Πούσκιν της Ρωσικής Ομοσπονδίας, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της σχετικής πίστωσης.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο :
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με το Μουσικό Σύνολο «ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ» του 4ου Φεστιβάλ Χορωδιών, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο :
Έγκριση ή μη α) δαπάνης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «IMATHIA QUALITY-IQ», β) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και γ) διάθεσης της σχετικής πίστωσης(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο :
Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου, αντιδημάρχου τουρισμού και Προέδρου Δ.Κ. Βέροιας στην Αθήνα, γ) δαπάνης, δ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και ε) ψήφισης της πίστωσης(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 39ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της Α.Ανανιάδου από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 40ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Κ.Βαφείδη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 41ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Γ.Τσιγγενόπουλου από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 42ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Α.Μελιόπουλο.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 43ο :
Επί αιτήματος της Εθελοντικής Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 44ο :
Επί αιτήματος των Φίλων Κλασικού Αυτοκινήτου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 45ο :
Επί αιτήματος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Βέροιας-Ημαθίας «Άγιος Παρθένιος» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 46ο :
Επί αιτήματος του ΕΚΑΒ – ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 47ο :
Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας (ΚΕΜΑΕΔ) για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του  Δημαρχείου.(Εισηγητικό)

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση