Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

26η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 266 του Ν. 3852/2010, των άρθρων 159 έως 162 και 208 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 17-12-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Περισσότερα...

Αναζήτηση