Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

5η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε έκτακτη συνεδρίαση, που θα γίνει στις 23-3-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

ΘΕΜΑ Υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι με το από 20/3/2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημητρίου Βίτσα γνωστοποιήθηκε στον Δήμαρχο Βέροιας ότι θα δημιουργηθεί Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας στον χώρο του «Στρατοπέδου Αρματολού Κόκκινου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αναζήτηση