Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 2168 / 44721 / 08-09-2014 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 29-03-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα 1ο
Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 2ο
Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στην Αλεξάνδρα Κοτανίδου για το κατάστημα της στην οδό Προς Νοσοκομείο στην Βέροια.

Θέμα 3ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, κατάργηση θέσεων περιπτέρων και απομάκρυνση κουβουκλίων περιπτέρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΚΟΡΩΝΑΣ

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.