Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 2168 / 44721 / 08-09-2014 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 03-04-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα 1ο
Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέμα 2ο
Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στην Αλεξάνδρα Κοτανίδου για το κατάστημα της στην οδό Προς Νοσοκομείο στην Βέροια.

Θέμα 3ο
Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στον Νικόλαο Ζησέκα για το κατάστημά του στην Τοπική Κοινότητα Βεργίνας του Δήμου Βέροιας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΚΟΡΩΝΑΣ

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.