Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. αριθμ.501/Α.Π./7636/ 06-03-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 18-10-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 με θέμα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα 1ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για «Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση με τη με αριθμό 250/206 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Άννας Πράσινου κλπ, έκτασης 2.706,74 τ.μ., που εμπίπτει στα οικοδομικά τετράγωνα 71 και 76 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού "Βεργίνα" του Δήμου Βέροιας.(Εισηγητικό)

Θέμα 2ο
Έγκριση ή μη χορήγησης αδείας για παράταση του ωραρίου λειτουργίας μουσικής ή/και μουσικών οργάνων χαμηλής ισχύος στον Ιωάννη Ντάραμπα του Παναγιώτη για το κατάστημά του ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ στην Τ.Κ. Διαβατού Δημ.Εν.Απ.Παύλου Δήμου Βέροιας.(Εισηγητικό)

Θέμα 3ο
Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικών μέτρων στην εταιρεία «ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤ. – ΒΑΓΕΝΑΣ Κ. Ο.Ε.» για παραβάσεις σε υπαίθριο παιδότοπο.(Εισηγητικό)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΚΟΡΩΝΑΣ

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.