Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. αριθμ.501/Α.Π./7636/ 06-03-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 17-11-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 με θέμα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα 1ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για «Έκδοση διαπιστωτικής πράξης επελθούσης αυτοδίκαιης άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Ι.Τζίμα σε Ο.Τ.117 και εξουσιοδότηση Δημάρχου. (Εισηγητικό)

Θέμα 2ο
Γνωμοδότηση για την ανάκληση ή μη για της ιδιοκτησίας ΚΠ9 της συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου “Βελτίωση τμήματος της Εθνικής οδού Νότιας Περιφερειακής Βέροιας παραλλαγή Νοσοκομείου από Χ.Ο. 0+000 έως 3+379,21”» (Εισηγητικό)

Θέμα 3ο
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας μουσικών οργάνων του AUREL KULLA (“ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΓΑΝΙΕΣ”,  στο 1ο χιλ. Βέροιας-Ασωμάτων). (Εισηγητικό)

Θέμα 4ο
Προσωρινή αφαίρεση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων του Μάρκου Κακούλη (“FLORETTA”, οδός Μητροπόλεως 54). (Εισηγητικό)

Θέμα 5ο
Επιβολή διοικητικών μέτρων στην Μαρία Τυριακίδου για λειτουργία παιδοτόπου χωρίς άδεια. (Εισηγητικό)

Θέμα 6ο
Επιβολή διοικητικών μέτρων στον Θεόδωρο Βλάχο για λειτουργία παιδοτόπου χωρίς άδεια. (Εισηγητικό)

Θέμα 7ο
Επιβολή διοικητικών μέτρων στον AUREL KULLA για λειτουργία παιδοτόπου χωρίς άδεια. (Εισηγητικό)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΚΟΡΩΝΑΣ

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.