Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. αριθμ.501/Α.Π./7636/ 06-03-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 08-12-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 με θέμα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα 1ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για τη “Διατήρηση ή μη 3 θέσεων περιπτέρων Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας”. (Εισηγητικό)

Θέμα 2ο
Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για την “Μετατόπιση ή μη περιπτέρου επί της οδού Κεντρικής 126 (έναντι Τσολιά) στη Βέροια”. (Εισηγητικό)

Θέμα 3ο
Αποδοχή ή μη αιτήματος θεραπείας επί της υπ’ αριθμ. 82/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. “Επιβολή διοικητικών μέτρων για λειτουργία παιδοτόπου χωρίς άδεια”.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   ΘΕΟΦΙΛΟΣ  ΚΟΡΩΝΑΣ

Απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται γραπτώς στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματός του.