Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 13-03-2017 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Ανάκληση ή μη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης έτους 2017.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2017.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για Προνοιακά Επιδόματα, καταβολή ή μη σε δικαιούχους και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.(Εισηγητικά )

ΘΕΜΑ 5ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών  & επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Υδραυλική μελέτη σε τμήματα των Π.Ε. 25 και 15 της πόλης Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Υπηρεσία αποτέφρωσης νεκρών ζώων (2016)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση Νεκροταφείων 2016».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για εκπόνηση της μελέτης «Αξιολόγηση αναπτυξιακών χαρακτηριστικών, παραγωγικών εξειδικεύσεων, σύνθεση αποτελεσμάτων και στρατηγική εκτίμηση επιπτώσεων–Σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου για την εκμετάλλευση των φερτών υλικών του Αλιάκμονα στα όρια του Δήμου Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για "Σύνταξη μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Οργανωμένος χώρος διάθεσης αδρανών μη επικίνδυνων αποβλήτων στη θέση "Λιμάκια" Τ.Κ. Σφηκιάς, Δ.Ε. Μακεδονίδος, Δήμου Βέροιας Π.Ε. Ημαθίας»" με παράλληλη ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του χώρου απόληψης αδρανών υλικών.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας 2016».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση πάρκων-παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά, Μακεδονίδος (2016)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις υπαλλήλων.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» και «Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ).(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκποίηση–διάθεση δασικών προϊόντων από τα δημοτικά δάση Καστανιάς, Χαράδρας & Τριποτάμου για το έτος 2017.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 19ο
Κατάρτιση ή μη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Τ.Κ. Τριλόφου.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 2 αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Ν.Νικομήδειας.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του αριθμ. 42 αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Ν.Νικομήδειας.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 126 αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Λυκογιάννης.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 52 αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Λυκογιάννης.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθμ. 893 αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Διαβατού.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 25ο
Επί αιτήματος Β.Γιαννόπουλου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 26ο
Επί αιτήματος Δ.Γκουντή για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 27ο
Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αριθμ.440/π.ε./Φ.101 απόφασης Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών επί αίτησης θεραπείας της εταιρείας ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αναδόχου του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βεροίας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 28ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 224/2017 απόφασης του Γεν.Γραμματέα Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 29ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας στη συζήτηση αγωγής (αποζημίωσης) του Δ.Καλοΐδη.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 30ο
Ορισμός δικηγόρων για έρευνα στο Εθνικό Κτηματολόγιο-Υποθηκοφυλακείο Βέροιας τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων του Δήμου Βέροιας.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 31ο
Ορισμός ή μη δικηγόρων να καταθέσουν στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας διορθωτικά δικόγραφα των αριθμ. 286/ΤΜ/2015 και 297/ΤΜ/2015 αγωγών του Δήμου Βέροιας.(Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση