Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 20-04-2017 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση της Ο.Ε. για κατάρτιση Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου έτους 2017.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2017.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων–Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2016 (Δ΄ Τριμήνου 2016).(Εισηγητικά)(Εισηγητικά)(Εισηγητικά)(Εισηγητικά)(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για την «Υπηρεσία διοργάνωσης ενημερωτικής ημερίδας με θέμα: Δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(Εισηγητικά)

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω της άμεσης αντιμετώπισης υπηρεσιακών θεμάτων, της αναγκαιότητας Αναμόρφωσης του Προϋπ/σμού και των προθεσμιών για την εισήγησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση