Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει τη   Δευτέρα  24-04-2017 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση ή μη σύναψης νέας δανειακής σύμβασης για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του Δήμου προς το Τ.Π. & Δανείων.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Αποδοχή ή μη της κληρονομιάς του Μιχάλη Κυράνη του Δημητρίου.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2017».(Εισηγητικά )

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για «Υπηρεσίες κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους προπληρωμένου τέλους και ταχυμεταφοράς (courier) εγγράφων και δεμάτων για το έτος 2017».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη δαπανών Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια καθισμάτων γραφείου».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια φωτοαντιγράφων για τις ανάγκες του Δήμου».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια μηχ/τος καταμέτρησης και ανίχνευσης πλαστών χαρτ/των».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης-αναβάθμισης Δικτύων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για το έργο «Ανακατασκευή των δαπέδων γηπέδων καθαλοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης, Ε.Α.Κ.».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για την υπηρεσία «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Δαπάνες μεταφοράς περιπτέρων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για την υπηρεσία «Συντήρηση ποτίστρων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για το έργο «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας (2016)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για το έργο «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2016)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 19ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 20ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για συντήρηση οδών (2016)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 21ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για το έργο «Κατασκευή γέφυρας στον Άγιο Νικόλαο Δ.Ε. Δοβρά».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 22ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια επίπλων και σκευών».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 23ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια συστήματος παρουσιών προσωπικού».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 24ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για το έργο «Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση αναμνηστικών πλακών».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 25ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για το έργο «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 26ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Κοπή Αγριόχορτων Δ.Ε. Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 27ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Κοπή Αγριόχορτων Δ.Ε. Μακεδονίδος & Βεργίνας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 28ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Κοπή Αγριόχορτων Δ.Ε. Δοβρά».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 29ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Κοπή Αγριόχορτων Δ.Ε. Απ.Παύλου».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 30ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων» (τοποθέτηση μεταλλικών σχαρών υδροσυλλογής και καλυμμάτων  φρεατίων εντός της Δ.Ε. Απ.Παύλου).(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 31ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ )-Λοιπά έξοδα.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 32ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ψηφιοποίηση χαρτών Δημοτικών Δασοκτημάτων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 33ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για την υπηρεσία «Ασφάλιστρα ακινήτων (Ασφάλιση τριών δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βέροιας, Δημαρχιακού Μεγάρου Μητροπόλεως 46, των δημοτικών κτιρίων Μητροπόλεως 55, Βικέλα 4 και του περιεχομένου τους)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 34ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου και δύο κλειστών φορτηγών».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 35ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 36ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων κατεύθυνσης, σήμανσης και ανάδειξης περιοχών, αξιοθέατων και μνημείων (2016)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 37ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας-ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων (2016)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 38ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (2016)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 39ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Μελέτη στατικής αποκατάστασης και τεύχη δημοπράτησης του ακινήτου από δωρεά Κορνηλίας χήρας Καραναστάση».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 40ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 41ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2016)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 42ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Υπηρεσίες συντήρησης χώρων πρασίνου και δενδροστοιχιών πάρκου Εληάς έως Βενιζέλου».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 43ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εκπόνηση μελέτης στερέωσης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του αρχαίου τοίχους στην περιοχή της υπό κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 44ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητο του Δ.Γκουντή με εξώδικο συμβιβασμό».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 45ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητο του Β.Γιαννόπουλου με εξώδικο συμβιβασμό».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 46ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητο του Γ.Αποστολίδη με εξώδικο συμβιβασμό».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 47ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 48ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Π.Αγγελή.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 49ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Κ.-Μ.Κύρτση.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 50ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Στ.Μαρκαντάρα.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 51ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από τον υπάλληλο του Δήμου Σ.Τσαπραντζή.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 52ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. ΔΔΠ498/2017 διαταγής πληρωμής του Μον.Δ/κού Εφετείου Θεσ/νίκης και της πρώην Κ/Ξ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΑΤΕ-ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 53ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του δήμου να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής (διαδικασία μικροδιαφορών) του Ευθ.Βρόντζου κατά του Δήμου Βέροιας.(Εισηγητικά)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση