Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη  23-05-2017 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2017.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Συγκρότηση ή μη γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2017.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Συγκρότηση ή μη Επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ.Νικόλαο Δ.Ε. Δοβρά».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Συγκρότηση ή μη Επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών & κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για «Προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου και δύο κλειστών φορτηγών (τύπου van)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη διενέργειας & έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια για σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου» (σχολικού έτους 2017-2018).(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Κατασκευή περίφραξης στο αριθμ. 176νστ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Τ.Κ. Ασωμάτων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Βέροιας στον Περιφερειακό Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Διάθεση υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α. (2016)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Βέροιας για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία "Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια": Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) και Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Αμοιβές Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας με ανάθεση εργασίας (2016)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Αντικατάσταση στέγης 8ου Νηπιαγωγείου Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια (1ο Υποέργο)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση Έργου Ανάπλασης».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Δοβρά».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Ανανέωση και αναβάθμιση αδειών χρήσης υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού» (Παροχή Υπηρεσιών Ανανέωσης Αδειών Χρήσης του Λογισμικού ACEERPeCM).(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Ανανέωση και αναβάθμιση αδειών χρήσης υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού» (Παροχή Υπηρεσιών Ανανέωσης Αδειών Χρήσης Λογισμικού Η/Μ εγκαταστάσεων).(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού» (Προμήθεια Εφαρμογής Λογισμικού Σχεδίασης με την βοήθεια Η/Υ).(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια υλικών συντήρησης αναβάθμισης Δικτύων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση ή μη δαπανών για Προμήθεια υλικών (Χρώματα-Σιδηρικά-Ξυλουργικά-Οικοδομικά) για τη συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων των Δ.Ε. Μακεδονίδος, Δοβρά, Βεργίνας & Απ.Παύλου.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση ή μη δαπανών και απόδοση λογαριασμού εντάλματος παγίας προκαταβολής από τον υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 28ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ. 316».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 29ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 30ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 31ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εργασίες για τη μεταστέγαση του μουσικού σχολείου στο πρώην στρατόπεδο Αγ.Βαρβάρας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 32ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση πάρκων και παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 33ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση πάρκων-παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δοβρά, Βεργίνας, Μακεδονίδος».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 34ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 35ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 36ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Μακεδονίδος».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 37ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ανακατασκευή Δημοτικών τουαλετών επί της οδού Πλατάνων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 38ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια και εγκατάσταση φιαλών CO2 σε συστήματα πυρόσβεσης δημοτικών κτιρίων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 39ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Απ.Παύλου».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 40ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Δοβρά».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 41ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές Λογιστών».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 42ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 43ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» & «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 44ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 45ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο Α.Χατζηνικολάου.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 46ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου Θεσ/νίκης για να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης των Δ.Κονακλίδη και Ν.Αρουτσίδη, καθώς και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 47ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου Θεσ/νίκης για να παρασταθεί ενώπιον του Δ/κού Εφετείου Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης του Ε.Γκαβανά.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 48ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής της Μ.Στάθη.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 49ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής της εταιρείας «ΒΛΑΝΤΗΣ ΑΛ.-ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε.».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 50ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής του Σ.Στουγιάννου.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 51ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (δ/κή επίλυση διαφοράς) της εταιρείας «ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε.».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 52ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (επιτροπή του άρθρου 32 του Ν.1080/1980) του Ι.Μπεκιάρη.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 53ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Στ.Κοντολέων.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 54ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Α.Τζήμου.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 55ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Κ.Μπατσίλη.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 56ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Δ.Γεωργούδη.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 57ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Α.Τσοτουλίδου.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 58ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Σ.Ρουκά.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 59ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Κ.Λάϊου.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 60ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Στ.Μπάτζιου.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 61ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Στ.Παπαδοπούλου.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 62ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Ε.Παπουλίδου.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 63ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Χρ.Τσέλιου.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 64ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της Σ.Δαμιανίδου.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 65ο
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 1/ΑΠΛ/2017 απόφασης του Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 66ο
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 5/ΑΠΛ/2017 απόφασης του Μον.Πρωτοδικείου Βέροιας.(Εισηγητικά)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση