Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα  19-06-2017 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Απευθείας ή μη ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή Δημοτικών τουαλετών επί της οδού Πλατάνων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης οριστικού αναδόχου του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2016)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας–ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων».(Εισηγητικά )

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για τη «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στο Ο.Τ. 146β (περιοχή Δημοσθένους)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Απ.Παύλου».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Βεργίνας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για το έργο «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για το έργο «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης (Υδραυλική μελέτη)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων (Αποκατάσταση βλάβης φρεατίου διέλευσης στο ΜΑΝ Βέροιας).(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια Υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια Υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια υλικού για τη συντήρηση του εξοπλισμού των πάρκων και παιδικών χαρών».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια Φυτοπαθολογικού υλικού».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τη συντήρηση οδών για τα έτη 2017-2018».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 19ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ενεργού εξοπλισμού γραφείου και περιφερειακών αυτών».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 20ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 21ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια συστήματος προτεραιότητας στα ΚΕΠ και στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 22ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 23ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων αποβλήτων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 24ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανών γραφείου Δήμου Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 25ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για καταβολή ασφαλίστρων.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 26ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από την υπάλληλο Ο.Ανδρεάδου.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 27ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Π.Αγγελή.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 28ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Κ.-Μ.Κύρτση.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 29ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο του Δήμου Στ.Μαρκαντάρα.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 30ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από τον υπάλληλο του Δήμου Σ.Τσαπραντζή.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 31ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Δ/κό Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση αγωγής της εταιρείας «Συμεωνίδης Γ.Παύλος Α.Τ.Ε.».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 32ο
Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου για ορισμό δικηγόρου να παραστεί στο Πολ.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά την εκδίκαση αγωγής του Δήμου Βέροιας, ορισμός ή μη δικηγόρου Βέροιας για άσκηση νέας αγωγής και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 33ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου Θεσ/νίκης να παρασταθεί στο Τριμελές Εφετείο Θεσ/νίκης ως πολιτική αγωγή για λογαριασμό του Δήμου, καθώς και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 34ο
Ορισμός ή μη δικηγόρων για έρευνα στο Εθνικό Κτηματολόγιο & Υποθηκοφυλακείο Βέροιας για την ύπαρξη νόμιμων τίτλων ιδιοκτησίας, ακινήτων του αριθμ. 424 τεμαχίου Ο.Δ. 1931 του αγρ/τος Βέροιας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη της πίστωσης.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 35ο
Ορισμός δικηγόρου για άσκηση αίτησης έκδοσης διαταγής ή αγωγής για αποβολή μισθωτή από το δημοτικό αναψυκτήριο στην Τ.Κ. Κάτω Βερμίου (Σέλι), καθώς και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης.(Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση