Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τετάρτη 19-07-2017 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.), έτους 2017.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για την "«Προμήθεια για σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου» (σχολικού έτους 2017-2018)".(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη της αριθμ. 1379/20546/09-07-2017 απόφασης Αντιδημάρχου για απευθείας ανάθεση της εργασίας "«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων» (Αποκατάσταση βλάβης φρεατίου διέλευσης στο ΜΑΝ Βέροιας)".(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Μελέτη βελτίωσης αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για τη Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για Προμήθειες υλικών για κάλυψη αναγκών των έργων που θα εκτελεστούν από τους ωφελούμενους προγράμματος κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 61 του Ν.4414/2016).(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για το έργο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας για την πιστοποίησή τους.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια αλατιού για τον αποχιονισμό οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Γεωχωρική αποτύπωση δικτύου οδικού και αστικού φωτισμού Δήμου Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια Ζωοτροφών».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 94/ΤΜ/2017 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας.(Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση