Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη  12-10-2017 και ώρα 10:30, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Διάθεση υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α.».(Εισηγητικά)

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω άμεσης ανάγκης έγκρισης επείγουσας μετακίνησης υπαλλήλων αλλά και προκειμένου να επισπευστεί η διαδικασία Διάθεσης υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση