Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη   07-11-2017 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Γάμων. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία Δ.Ε. Βέροιας και λοιπών Δ.Ε. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Ανάκληση ή μη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης–δέσμευσης έτους 2017. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων–Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 30/09/2017 (Γ΄ Τριμήνου 2017) και εισήγηση στο Δ.Σ. της 17ης αναμόρφωσης προϋπ/σμού και Ε.Π.Δ. Δήμου Βέροιας, έτους 2017. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης αναμόρφωσης προϋπ/σμού και Ετήσιου Προγρ/τος Δράσης (Ε.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας, έτους 2017. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση σύστασης και χορήγησης πάγιας προκαταβολής σε Εκπροσώπους και Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου για το έτος 2017. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων Τροχαίας–ΚΟΚ και πληροφοριακών πινακίδων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης οριστικού αναδόχου του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των Ν.Π. και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους, για το έτος 2018». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διενέργειας ή μη της προμήθειας, έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για «Υπηρεσίες κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους προπληρωμένου τέλους και ταχυμεταφοράς (courier) εγγράφων και δεμάτων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση της δαπάνης για την υλοποίηση της μελέτης «Μελέτη Βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Μεταφορά ογκωδών αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Εκτυπώσεις–εκδόσεις–βιβλιοδετήσεις». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 27ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων Δ.Ε. Μακεδονίδος». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 28ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων Δ.Ε. Δ.Ε.Δοβρά». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 29ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων Δ.Ε. Δ.Ε.Βεργίνας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 30ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Καθαρισμός τσιμενταυλάκων Δ.Ε. Απ.Παύλου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 31ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Αμοιβές Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας με ανάθεση εργασίας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 32ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 33ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 34ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια εργαλείων & μηχανημάτων για την υπηρεσία καθαριότητας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 35ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια καθιστικών για κοινόχρηστους χώρους» σύγχρονου τύπου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 36ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια καθιστικών για κοινόχρηστους χώρους» κλασσικού τύπου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 37ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια δύο αλατοδιανομέων και μιας λάμας εκχιονισμού για τοποθέτηση σε φορτηγό 4Χ4». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 38ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αναγόμωση υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 39ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 40ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση νεκροταφείων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 41ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εξωτερικός Αγωγός Αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 42ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ενεργού εξοπλισμού γραφείου και περιφερειακών αυτών». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 43ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Σ.Δαλιγκάρο. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 44ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παρασταθεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Μ.Σκρέτα. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 45ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παρασταθεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (δ/κή επίλυση διαφοράς) της εταιρείας «Ν.Καρέτσας–Χ.Λίτας–Α.Πρέσιας Ο.Ε.». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 46ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παρασταθεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (δ/κή επίλυση διαφοράς) του Ν.Νταρλακώστα (Αρ,Κλήσης 1672). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 47ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παρασταθεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (δ/κή επίλυση διαφοράς) του Ν.Νταρλακώστα (Αρ,Κλήσης 1674). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 48ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παρασταθεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (δ/κή επίλυση διαφοράς) της Ε.Καρακώστα. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 49ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παρασταθεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής του Ι.Παπαγεωργοπούλου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 50ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παρασταθεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής (επιτροπή αρθρ. 32 του Ν.1080/1980) της εταιρείας «Χ.Λέτσιος–Μ.Βακιρλής Ο.Ε.». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 51ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παρασταθεί στο Μονομελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής του Γ.Γώτα. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 52ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παρασταθεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση προσφυγής του Λ.Δουλγερίδη. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 53ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον προτεινόμενο συμβιβασμό και την αποζημίωση οικοπέδου ιδιοκτησίας Ι. και Γ.Κυριαζάκη και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 54ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου να παρασταθεί στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε» και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 55ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για έρευνα στο Εθνικό κτηματολόγιο και Υποθηκοφυλακείο Βέροιας για τον έλεγχο νόμιμων τίτλων και βαρών ιδιοκτησίας Πεχλιβανίδη και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 56ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου να παρασταθεί στο Μον.Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής των Γ.Τριγώνη και Ι.Αντωνιάδη και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 57ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου να παραστεί ενώπιον του ΣΤΕ και να υποστηρίξει τις θέσεις του Δήμου Βέροιας, κατά την εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης της εταιρείας «ΕΥΡΙΠΟΣ ΑΤΕ» κατά του Δήμου Βέροιας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 58ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικά)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση