Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Παρασκευή 17-11-2017 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Βέροιας έτους 2018. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης απαλλοτριούμενου οικοπέδου ιδιοκτησίας Θ.Τσαντεκίδη και λοιπών. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Συγκρότηση ή μη Επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης ΕΑΚ». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση ή μη πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» (Β.Χασιώτη). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» (Λ. & Στ.Φιλιππίδη). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για την πρόσληψη ενός ασκούμενου δικηγόρου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια συνθετικού δαπέδου παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας και Απ. Παύλου» έτους 2017. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας και Απ.Παύλου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια  υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών» έτους 2017. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων φθορών παιδικών χαρών Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων» έτους 2017. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση ή μη δαπάνης της υπηρεσίας «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού του Δημοτ. Κτηνιατρείου-Καταφυγίου Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για την υλοποίηση της μελέτης «Μελέτη Βιοκλιματικού-πολιτιστικού δικτύου διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Μεταφορά ογκωδών αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 19ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εκτυπώσεις–εκδόσεις–βιβλιοδετήσεις». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 20ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων Δ.Ε. Μακεδονίδος». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 21ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων Δ.Ε. Δ.Ε. Δοβρά». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 22ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων Δ.Ε. Δ.Ε. Βεργίνας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 23ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Καθαρισμός τσιμενταυλάκων Δ.Ε. Απ.Παύλου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 24ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας με ανάθεση εργασίας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 25ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια υπερκατασκευής απορριμματοφόρου οχήματος». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 26ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 27ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια εργαλείων & μηχανημάτων για την υπηρεσία καθαριότητας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 28ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια καθιστικών για κοινόχρηστους χώρους» σύγχρονου τύπου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 29ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια καθιστικών για κοινόχρηστους χώρους» κλασσικού τύπου. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 30ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση