Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη  28-11-2017 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στα 5ο και 8ο δημοτ. σχολεία». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Καθορισμός ή μη συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Δ. & Α.Ζαφειρογιάννη και έγκριση ή μη δαπάνης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Ανάκληση ή μη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης έτους 2017. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για μετακινήσεις υπαλλήλων. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για την «Υπηρεσία υλοτόμησης δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» και Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Κατασκευή  γέφυρας Αφών Κούσιου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη δαπάνης για «Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια εργαλείων και μηχανημάτων για την υπηρεσία Πρασίνου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια συνθετικού δαπέδου παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας και Απ.Παύλου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά, Μακεδονίδος, Βεργίνας και Απ.Παύλου». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια  υλικών και εξαρτημάτων άρδευσης πάρκων και παιδικών χαρών». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων φθορών παιδικών χαρών Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 19ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 20ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού του Δημοτ. Κτηνιατρείου-Καταφυγίου Βέροιας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 21ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Δαπάνες διοδίων μεταφοράς απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. όμορου Δήμου» (Δεκεμβρίου 2017). (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 22ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Προμήθεια υλικών συντήρησης αναβάθμισης δικτύων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 23ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Προμήθεια εξυπηρετητών και υλικών επισκευής αυτών». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 24ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί ως πολιτική αγωγή, σύμφωνα με την αριθμ.Α15/1067 κλήση, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση έφεσης του Θ.Χαρτοματσίδη. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 25ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου να παρασταθεί στο Μον.Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας σε υποθέσεις κτηματολογίου, για τις οποίες δεν διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 26ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για συνέχιση της ένδικης διαδικασίας για καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας Ι.Κούσιου και έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης. (Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση